תנאי שימוש פלטפורמה VIP

גולשת יקרה/גולש יקר שלום,

ברוך הבא לחלק "מכירה פומבית סלבס" באתר www.mineonline.co.il, המהווה פלטפורמה שבה ניתן לרכוש מוצרי אופנה ("פריטי סלב") מאנשים ,שהחברה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט מגדירה כ-"סלבס" במכירה פומבית (להלן "מכירה פומבית"), הכל בכפוף לתנאי השימוש פלטפורמה – מכירה פומבית סלבס אלה ולהסכמים (כהגדרתם מטה). בעלת האתר ומפעילת האתר הינה חברת שרון וגיא אופנה בע"מ, ח.פ. 515484566, שמשרדה הרשום ברחוב מנחם יקואל 4, משרד 3, בת-ים, 5959061 (להלן: "החברה").

תנאי השימוש פלטפורמה – מכירה פומבית סלבס בצירוף תנאי השימוש הכללי, מדיניות הפרטיות וכל שאר התנאים ופרטי המדיניות של החברה, כפי שיפורסמו באתר מעת לעת (להלן: "ההסכמים"), מהווים חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש (כהגדרתו בתנאי השימוש הכללים) ובין החברה, לכל דבר ועניין וחלים על כל שימוש באתר בתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי ומחשבי לוח (טאבלטים) למיניהם וכיוצא בזה). למען הסר ספק, ההסכמים ניתנים לשינוי ו/או עדכון בכל עת על-ידי החברה ו/או מי מטעמה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

כל ניסיון לעשות שימוש וכל שימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו, בשירותים ,לרבות גלישה ו/או השתתפות במכירות, לרבות מכירות פומביות ו/או רכישת פריטי סלבס על ידי המשתמש, בתוכן המשתמש או בתוכן האתר (כהגדרתם בתנאי השימוש הכללים) מעיד על הסכמת המשתמש לתנאי השימוש פלטפורמה – מכירה פומבית סלבס אלו ולשאר הסכמים ומהווה אישור המשתמש כי יפעל לפיהם. אם המשתמש אינו מסכים להסכמים, עליו להפסיק ולהימנע מהשימוש באתר.

למונחים שאינם מוגדרים בתנאי שימוש פלטפורמה – מכירת פומבית סלבס תהא המשמעות שנודעה להם בתנאי השימוש הכללים. בכל מקרה של סתירה מכל מין וסוג שהוא בין הוראות תנאי השימוש פלטפורמה – מכירה פומבית סלבס לבין שאר ההסכמים, יגברו ויחולו תנאי השימוש פלטפורמה – מכירה פומבית סלבס.

מובהר כי החברה מנגישה פלטפורמה לסלבס ורוכשים ואינה מוכרת או רוכשת פריטים.

המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד.

1. זכאות להשתתף במכירה הפומבית.

1.1. רשאים להשתתף במכירה פומבית באמצעות האתר משתמשים אשר עומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן:

1.1.1. משתמשים בעלי תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

1.1.2. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, בעל תא דואר אלקטרוני ובעל כתובת בישראל.

1.2. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות: במידה ומשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, המשתמש נדרש לידע את הוריו ו/או את האפוטרופסיים החוקיים שלו (להלן: "ההורים") בדבר הוראות ההסכמים, ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר.

1.3. על ההורים חלה מחויבות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר ההסכמים, וכן לפקח על פעילות הקטינים, בכדי שהקטינים יפעלו על-פי ההסכמים.

  1. כל פעילות אשר תבוצע על-ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים וההורים לאמור בהסכמים.

1.5. במידה שהמשתמש מבצע פעולות באתר בשם ישות משפטית שאינה אדם, המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא מורשה מטעם הישות המשפטית ורשאי לחייב את הישות המשפטית בהסכמים.

1.5.1. במידה שהמשתמש הינו מתחרה של החברה ו/או פועל מטעם מתחרה של החברה, הוא אינו מורשה לגשת או לבצע פעולות באתר ומתבקש לחדול מביצוע מכל גישה ו/או פעולה ו/או שימוש באתר ו/או ניסיון לשימוש באתר.

1.5.2. המשתמש נרשם לאתר בהתאם להוראות ההסכמים.

1.6. למען הסר ספק מובהר כי לחברה נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט למנוע ממשתמש את הגישה למכירה הפומבית ו/או לבטל את השתתפותו.

1.7. על מנת לרכוש פריטי סלב במכירה פומבית, על המשתמש ליצור חשבון משתמש (להלן: "חשבון משתמש"). המשתמש מבין ומצהיר שהוא מוגבל ליצירת חשבון משתמש אחד בלבד.

1.8. במסגרת ההרשמה יתבקש המשתמש למסור מידע, לדוגמא, שם משתמש (דוא"ל של המשתמש), שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון, כתובת, תאריך לידה, מספר תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי ו/או פרטי אמצעי תשלום אחר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהמשתמש מידע נוסף.

1.9. על המשתמש לוודא שמסר פרטים נכונים בעת ההרשמה ולעדכן את חשבון המשתמש בכל שינוי בפרטיו.

1.10. לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הפעלת האתר.

1.11. החברה רשאית בכל עת לאמת את זהות הלקוח ולהצליב כתובת הדוא"ל ומספר תעודת זהות של המתמש.

1.12. לאחר סיום תהליך ההרשמה על ידי המשתמש, ישלח קוד SMS לטלפון המשתמש ותתבצע אקטיבציה של חשבון המשתמש על ידי הזנת הקוד על ידי המשתמש במקום שתבחר לכך באתר.

1.13. לאחר השלמת רישום חשבון המשתמש, החברה תשלח למשתמש דוא"ל המאשר את השלמת הרישום ("דוא"ל אישור רישום").

2. רכישת פריטי סלב במכירה הפומבית.

2.1. כל משתמש רשום רשאי להגיש הצעות במכירה הפומבית, בכפוף לתנאי השימוש פלטפורמה –מכירה פומבית סלבס. כדי להגיש הצעה לרכישת פריט הסלב במכירה פומבית על המשתמש ,במשך תקופת המכירה (כהגדרתה מטה), לפרט את הסכום במטבע ישראלי (במט"י) אותו הוא מוכן לשלם עבור פריט הסלב בחלון (או כל מקום אחר שיקבע על-ידי החברה) המופיע באתר בדף הפריט של כל פריט הסלב המוצע למכירה פומבית באתר ("דף פריט הסלב") וללחוץ על קישור "שלח הצעה" באתר (או כל קישור אחר שיקבע על-ידי החברה). מובהר בזאת, כי ניתן לתת הצעות בלבד בהן הסכום המוצע לא יפחת ממחיר הנוכחי (כהגדרתו מטה), בתוספת של 10 שקלים. מספר ההצעות על ידי כל משתמש לא יהיה מוגבל.

2.2. בעקבות לחיצה על קישור "שלח ההצעה", סכום ההצעה של משתמש יופיע באתר כמחיר הנוכחי.

2.3. כל מכירה פומבית מתקיימת לזמן מוגבל שנקבע על ידי הסלבס עבור כל פריט ("תקופת המכירה"). תחילה וסיומה של תקופת המכירה מופיע בדף פריט הסלב.

2.4. בדף פריט הסלב יופיע מחיר הפתיחה במט"י הנקבע על ידי הסלב על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט (להלן: "מחיר הפתיחה") אשר סכום ההצעות לא יפחת ממנו.

2.5. הסכום שניתן בהצעה האחרונה הוא "המחיר הנוכחי". עד הופעתה של ההצעה הראשונה בדף הפריט, מחיר הפתיחה מהווה את מחיר הנוכחי.

2.6. אם במשך תקופת המכירה משתמש יגיש הצעה ולאחר מכן משתמש אחר יגיש הצעה יותר גבוהה, המשתמש שהגיש את ההצעה הנמוכה יקבל דוא"ל מהחברה המיידע אותו על ההצעה היותר גבוהה.

2.7. לא ניתן לתת הצעות במכירה פומבית לאחר סיום תקופת המכירה. מובהר בזאת כי הופעת סכום ההצעה כמחיר הנוכחי באתר לא מהווה קיבול ההצעה על ידי הסלב. קיבול ההצעת המשתמש יינתן על ידי הסלב לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של הסלב.

2.8. לסלב הסמכות הבלעדית לקבוע מי זכה במכירה הפומבית, לבטל מכירה פומבית של פריט סלב כלשהו (גם אחרי מכירתו), או להעמידו מחדש למכירה פומבית וזאת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. כן רשאי הסלב להוסיף או להוציא פריט סלב מהמכירה, או לשנות נתונים לגבי פריט הסלב המוצע למכירה הפומבית.

2.9. לאחר ביצוע שליחת ההצעה בידי המשתמש, רשאית החברה או נותן שירותי האשראי שתבחר לכך, לבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום.

2.10. אם הסלב מקבל את הצעתו של המשתמש, החברה תשלח למשתמש דוא"ל שמודיע על על קיבול הצעתו של המשתמש על ידי הסלב וזכייתו של המשתמש המכירה הפומבית לגבי פריט סלב מסוים ("דוא"ל זכייה"). אם הסלב לא מקבל את הצעתו של המשתמש, החברה תשלח למשתמש דוא"ל שמודיע על כך ("דוא"ל דחייה").

2.11. מובהר בזאת כי הצעת המשתמש זכתה אם (א) הצעתו של המשתמש מופיעה כמחיר הנוכחי באתר בתום תקופת המכירה, ו-(ב) המשתמש קיבל דוא"ל זכייה.

2.12. רכישת פריט הסלב על פי הצעה שזכתה תתבצע בסכום ההצעה. מובהר כי חיוב המשתמש בגין מחיר פריט הסלב שנרכש על-ידו, יתבצע באמצעות אמצעי התשלום שבחר, מיד עם שליחת דוא"ל זכייה על ידי החברה.

2.13. משתמש שהצעתו זכתה לא יוכל לחזור בו מההצעה ויהיה רשאי לבטל את הרכישה בתנאים המפורטים בתנאי השימוש אלו בלבד.

2.14. החברה תספק למשתמש את הפריטים באמצעות חברת השילוח (כהגדרתה בתנאי השימוש הכללים). אספקת פריטי הסלב שנאספו על-ידי חברת השילוח תעשה בתוך 7 ימי עסקים מיום שליחת דוא"ל הזכייה. החברה אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור באספקת פריטי הסלב. לא תתאפשר אספקת פריטי סלב מחוץ לישראל או בימי שישי/שבת/ערבי חג/חג, והחברה לא תהיה מחויבת לספק את פריטי סלב בהתאם לנהלי חברת השליחויות.

2.15. אספקת פריטי הסלב שנרכשו אל המשתמש, כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: "דמי המשלוח"). דמי המשלוח יתווספו למחיר פריט הסלב וישולמו בידי המשתמש.

2.16. האחריות לבדיקת מחירי השוק של פריטי סלב לפני הגשת הצעה חלה על המשתמשים בלבד ולפיכך, מומלץ לבצע בדיקה של מחירי השוק לפני ביצוע כל פעולה באתר ולפני רכישת פריטי סלב באתר.

3. הצהרות המשתמש.

מובהר כי על-ידי לחיצה על קישור שליחת ההצעה במכירה פומבית באתר המשתמש מצהיר, מאשר ומתחייב כי: (א) הוא קרא ומקבל שהתנאים וההוראות של תנאי השימוש פלטפורמה – מכירה פומבית סלבס ושאר ההסכמים מהווים חוזה התקשרות מחייב בין הסלב לבין המציע, (ב) הוא מבין כי לחיצה על קישור שליחת ההצעה מחייבת אותו לשלם את סכום ההצעה, (ג) הוא מבין כי לחיצה על קישור שליחת ההצעה כמפורט לעיל, לא מהווה קיבול ההצעה על ידי הסלב וקיבול ההצעה נתון לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של הסלב, (ד) הוא האחראי (לרבות מן הבחינה הפיננסית) לכל פעולה שיבצע באתר ותוצאותיה, (ה) החברה אינה מעניקה שירותים משפטיים ואינה מייעצת למשתמש לגבי כל פעולה משפטית שיבצע באתר (במידה והמשתמש מעוניין בקבלת ייעוץ משפטי, המשתמש מתבקש לפנות לייעוץ משפטי עצמאי מאנשי מקצוע מורשים), (ו) החברה שומרת לעצמה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, את הזכות להשעות, לחסום או למנוע את הגישה לאתר ו/או בכל חלק ממנו ו/או את שימוש המשתמש באתר ובשירותים בכל עת, (ז) הוא מסכים לקבל חומרי שיווק ופרסום מהחברה בדוא"ל, (ח) החברה אינה צד להסכם רכישת פריט הסלב בידי המשתמש, (ט) החברה אינה מעבירה מהסלב לרוכש כל זכויות בעלות או קניין בפריט האופנה שנרכש, (י) הפרטים שמילא במסגרת השלמת הרכישה הינם נכונים ומדויקים, (כ) המוניטין ושווי האתר תלוי בקיומם של התחייבויותיו על-פי ההסכמים, והחברה תהיה רשאית לבצע כל פעולה (לרבות חסימת הגישה לאתר) שראתה לנכון בחשבון המשתמש של המשתמש, בכדי להגן על המוניטין ושוויו של האתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, (ל) עצם העובדה שהחברה העלתה לאתר פריט סלב, אינו אומר ואינו מהווה מצג שהחברה ביצעה בדיקה מקיפה אודות טיב פריט הסלב וחוקיותו. כל התקשרות בין הסלב למשתמש בקשר לפריט סלב הינה בכפוף לתנאי ההסכמים, ו-(מ) לא להתקשר בתנאים הסכמיים הנוגדים את ההסכמים. כל התקשרות בין הסלב למשתמש שאינה על-פי ההסכמים תהיה בטלה ומבוטלת.

4. הצהרות החברה.

4.1. החברה מצהירה כי היא אינה מייצגת את הסלב ואינה מנהלת את המכירות הפומביות. השירותים של החברה מאפשרים למשתמש להשתתף במכירות פומביות שנערכות על ידי הסלב. החברה מצהירה בזאת כי היא משמשת אך ורק כפלטפורמה שמאפשרת את ההתקשורת בין המשתמש באינטרנט לבין הסלב. החברה שומרת לעצמה את הזכות על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות חלק או את כל השירותים המוצעים על ידה בכל עת.

4.2. החברה אינה ולא תהא אחראית בצורה כלשהי ליחסים ולאינטראקציות בין המשתמשים השונים באתר ובכלל זה גם ליחסים שבין משתמשים לסלבס.

4.3. החברה לא מתחייבת שהאתר ו/או השירותים ו/או תוכן האתר יעבדו בצורה תקינה ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר. כמו כן, החברה לא מתחייבת שכל סוג של מידע לגבי המכירות, יהיה מדוייק ו/או יוצג בצורה תקינה, לרבות מחיר הפתיחה והמחיר הנוכחי.

4.4. החברה אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מהתקשרות כזאת או אחרת בין משתמשי האתר, ובכלל זה לא תהיה אחראית: (א) לכל מעשה או מחדל של סלב ו/או משתמש; (ב) אי-מילוי התחייבויותיהם של כל אחד מבין הסלב ו/או המשתמש (לרבות לגבי פריטי הסלב) על-פי ההסכמים; ו-(ג) אי-עמידת משתמש ו/או סלב במצגיהם על-פי ההסכמים.

4.5. לחברה אין כל שליטה והיא אינה מפקחת בכל צורה שהיא: (א) על האיכות, הבטיחות, המוסריות והחוקיות של פריטי הסלב; (ב) על זכות הסלבס למכור את פריטי הסלב; (ג) דיוק ונכונות דף הפריט, לרבות מחיר הפתיחה והמחיר הנוכחי.

4.6. החברה אינה ולא תהיה מחויבת להתערב בכל סכסוך שייווצר כתוצאה מהתקשרות בין סלב למשתמש לרכישת פריט סלב, והמשתמש משחרר את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה, נזק או דרישה כלשהי העולה כתוצאה מסכסוך שכזה. החברה שומרת לעצמה את הזכות, ללא כל חובה, לעקוב אחר סכסוך בין סלב למשתמש, העולה כתוצאה מהשימוש באתר.

5. ביטול עסקת הרכישה על-ידי המשתמש והחזרים כספיים.

5.1. המשתמש רשאי לבטל את רכישת פריט הסלב שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, הכל כמפורט להלן.

5.2. ביטול עסקת רכישה והחזרת פריט הסלב בעקבות ביטול העסקה (מכל סיבה שהיא), תעשה בכל מקרה בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:

5.2.1. המשתמש הודיע לחברה באמצעות טופס החזרת הפריט שצרף למשלוח פריטי ה הסלב על ביטול העסקה. ההודעה תכלול פרטים בדבר סיבת הביטול ורצונו של המשתמש לקבל החזר כספי או זיכוי כספי באתר.

5.2.2. החזרת פריט ה הסלב למשרדי החברה בתוך 14 ימים מקבלת פריט ה הסלב על ידי המשתמש בצירוף קבלה, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט ה הסלב ולא הוסרה ממנו תווית הפריט.

5.2.3. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי או אמצעי התשלום שבו בוצעה העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת הבקשה לביטול העסקה והחזרת פריט ההסלב לידי החברה. מובהר כי במקרה של ביטול העסקה שלא עקב פגם ו/או אי-התאמה, לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על-ידו (ככל ששולמו).

5.2.4. החזרת פריט ה הסלב כנגד קבלת זיכוי כספי באתר תבוצע בתוך 14 ימים מיום קבלת פריט ה הסלב על-ידי החברה ובתנאי שלא נעשה בפריט ה הסלב המוחזר שימוש, לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, ולא הוסרה תווית הפריט.

5.3. מובהר בזאת שהסלב רשאי לפעול לגבי פריט הסלב שהוחזר כמפורט לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של הסלב, לרבות, להעמיד את פריט הסלב למכירה או למכירה פומבית מחדש או להציע את פריט הסלב למשתמש אחר (לרבות למשתמש שהצעתו לגבי אותו פריט הסלב נדחתה). מובהר בזאת, כי הסלב יוכל להציע את פריט הסלב למשתמש כאמור לעיל הן בטלפון והן בדוא"ל.

6. ביטול עסקת הרכישה על-ידי החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקת רכישת פריט סלב שביצע המשתמש, לרבות, אך לא רק באחד מהמקרים המפורטים להלן:

6.1. לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי פריט הסלב אזל מהמלאי.

6.2. לא נקלטו במערכת האתר פרטי כרטיס האשראי או אמצעי התשלום ו/או פרטיו המלאים של המשתמש.

6.3. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד להסכמים ו/או בניגוד לכל דין.

6.4. המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.

6.5. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או מי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו.

6.6. מחמת "כוח עליון" שלא מאפשר לחברה לבצע ניהול תקין של האתר ו/או לספק למשתמש את פריט הסלב ו/או לעמוד בכל התחייבות שלה על-פי ההסכמים. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי, נזקי טבע ואירוע ביטחוני.

6.7. בוטלה עסקת רכישה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת פריטי הסלב אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

7. תוכן חיצוני.

7.1. תוכן האתר מחולק לתוכן המוצג מטעם החברה ותוכן של צדדים שלישיים (להלן: "תוכן חיצוני"). התוכן החיצוני מוצג באמצעות קישור (link), או בכל דרך אחרת (לרבות אתרים ודפים המקושרים לתוכן החיצוני). תוכן חיצוני אינו מוצג על ידי החברה, או מטעמה והיא אינה שולטת או מפקחת עליו. החברה, עובדיה, הדירקטורים שלה ובעלי-מניותיה לא יישאו בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש בתוכן החיצוני.

7.2. אין בהצגת תוכן חיצוני באתר (לרבות על-ידי נותן שירותי האשראי לאתר) כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתוכן החיצוני (לרבות אמינותו, עדכניותו, חוקיותו, מדיניות הפרטיות של בעלי התוכן ולכל היבט אחר). החברה מסבה את תשומת ליבו של המשתמש שלעיתים תוכן חיצוני ניתן בכפוף לתנאים אחרים (למשל השימוש באתרים שניתן להגיע אליהם באמצעות קישורים נעשה לפי תנאי שימוש אחרים ומדיניות פרטיות שונה), החברה ממליצה למשתמש לקרוא את התנאים האחרים בטרם יעשו שימוש בתוכן החיצוני.

7.3. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לתוכן חיצוני יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר תוכן חיצוני ו/או קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

8. התחייבויות המשתמש.

ככל שיעשה המשתמש כל ניסיון לעשות שימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו, בשירותים או תוכן האתר, המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי החברה כדלקמן.

8.1. המשתמש רשאי להשתמש באתר זה למטרותיו האישיות בלבד וללא אישור החברה בכתב אין לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר והמשתמש מתחייב ששימושו באתר לא יפר זכויות של כל ישות משפטית ו/או אדם אחר.

8.2. המשתמש מסכים ומתחייב כי: (א) המשתמש אחראי לכל פעילות, חבות ונזק שעלול להיגרם כתוצאה מכישלונו לשמור את פרטי המשתמש האישיים שלו באתר (לרבות שם משתמש וסיסמה); ו-(ב) המשתמש ישמור, כמיטב יכולתו, על פרטיו האישיים (לרבות שם משתמש וסיסמה), ויעדכן את פרטיו האישיים באתר, כך שיהיו מלאים ומדויקים (לרבות את כתובת הדוא"ל שלו). המשתמש יישא בכל האחריות והחבות בגין השימוש באתר תחת שם המשתמש שלו. המשתמש יודיע לאלתר לחברה על כל שימוש לא מורשה בשם המשתמש שלו באתר וכל פרצת אבטחה שאירעה בחשבונו האישי.

8.3. המשתמש מתחייב לא לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר, לרבות באמצעים אוטומטיים.

8.4. המשתמש מתחייב לא לבצע כל פעולה באתר אלא לפי ההסכמים, ובמיוחד שלא להנגיש לאתר כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("Virus"), תולעים ("Worms"), ואנדלים ("Vandals"), תכנים שיש בהם יישומים מזיקים ("Malicious Applications") לרבות תוכנות-עוינות כגון סוס-טרויאני ("Trojan Horses"), וכיוצא באלה.

8.5. ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי החברה, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו באתר, בשירותים או בתוכן האתר (כולם או חלקם):

8.5.1. העתקה, שיחזור, שינוי, עיבוד, תרגום, הנדסה חוזרת (הנדסה לאחור), ביצוע, שיכפול, פרסום ואחסון.

8.5.2. הפצה, שידור, הצגה, של תוכן מהאתר (לרבות מידע הכלול בו) בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהוא.

8.5.3. הפעלת או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.

8.5.4. כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר.

8.5.5. כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה (ו/או אשר מנסה להתערב ו/או להפריע) בדרך הפעולה הרגילה של האתר והשירותים.

8.5.6. עקיפה או ניסיון עקיפה של כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תנאי השימוש אלו וההסכמים.

8.6. על המשתמש האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה אשר עשויה לנבוע מתוכן המשתמש ומפעולותיו של המשתמש. לצורך ההסכמים, "תוכן המשתמש", הצעות, המלצות, הערות, שאלות, רעיונות, תכניות, טוקבק, משובים, תמונות, איורים, וכל חומר ו/או מידע ו/או תוכן אחר, שנכתבו, הועלו, נשלחו או יוצרו, בכל דרך וצורה שהיא (לרבות דוא"ל, בלוג ומשוב), על-ידי המשתמש באתר ו/או בקשר עם האתר.

8.7. על המשתמש להימנע מפרסום של:

8.7.1. תכנים שהעלאתם ו/או שתוכנם בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגעים בפעילות האתר.

8.7.2. תוכן המנוגד לתנאי ההסכמים.

8.7.3. תכנים בעלי אופי גזעני, פוגעני ו/או שיש בפרסומם משום לשון הרע ו/או עבירה על חוק כלשהו.

8.7.4. תכנים העלולים לפגוע ו/או להזיק ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי מעליב, משמיץ, טורדני או פוגע העלול לפגוע ברגשות הציבור.

8.7.5. כל תוכן העלול להוות בסיס לקובלנה פלילית ו/או תביעה אזרחית או מהווה הפרה של כל חוק, לרבות תוכן בלתי חוקי ו/או תוכן המעודד, מסייע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל.

8.7.6. כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע בשם הטוב של האתר ו/או צד שלישי.

8.7.7. כל תוכן העלול להוות הטעייה ו/או כל תוכן הידוע למשתמש כשקרי, מטעה או מסולף.

8.7.8. תכנים הפוגעים בפרטיות.

8.7.9. תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות למשתמש.

8.7.10. תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.

8.7.11. כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם.

המשתמש מתחייב שלא לאפשר לאף ישות ו/או אדם אחר לפעול בניגוד לאמור בתנאים, ומובהר בזאת כי הפרת התחייבויותיו עלולה להוביל למניעת גישתו לאתר, לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין והחברה רשאית שלא לפרסם ו/או להסיר כל תוכן ו פריט סלב אשר מפר את תנאי ההסכמים.

9. זמינות האתר, מניעת גישה ואחריות.

9.1. האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועלולה שלא להיות למשתמש גישה לאתר מעת לעת. בנוסף, החברה רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת המשתמש לאתר, תוכן האתר, תוכן המשתמש ו/או השירותים (כולם או חלקם), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ומבלי למסור על כך הודעה. המשתמש מוותר בזה על כל טענה בשל כך.

9.2. האתר, תוכן האתר, תוכן המשתמש והשירותים ניתנים לשימוש כמות שהם ("As Is") עם כל הפגמים ("with all flaws") והחברה רשאית לשנותם ו/או למחוק אותם בכל עת. כל שינוי כאמור יכנס לתוקף מיד עם עדכון תנאי השימוש וההסכמים (או החלק הרלוונטי לאותו שירות או תוכן), או מסירת הודעה על כך בכל דרך אחרת.

9.3. החברה אינה אחראית כלפי המשתמש או כלפי כל צד שלישי לכל שינוי, הפסקה זמנית או הפסקה לצמיתות של פעילות האתר או השירותים המוצעים בו ו/או תוכנו. כמו כן, החברה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם או ייטען שנגרם למשתמש או למי מטעמו כתוצאה משימוש באתר, בשירותים, תוכן המשתמש ו/או בתוכן האתר, או מחוסר שימוש במי מהם (לרבות חוסר היכולת לעשות שימוש כאמור).

9.4. החברה אינה ולא תהא אחראית לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של האתר, לרבות מחיר הפתיחה והמחיר הנוכחי, תוכן האתר, תוכן המשתמש, השירותים, התוכן החיצוני (כהגדרתו בתנאי השימוש הכללים), דף הפריט, ופריטי סלב. כל הסתמכות על מי מהם, נעשית לפי שיקול דעת המשתמש ובאחריותו בלבד. החברה לא תהא אחראית ולא תחויב בתשלום פיצוי ו/או סעד בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר עלול להיגרם משימוש באתר ו/או הסתמכות משתמש על מידע זה או אחר המצוי בו (לרבות מחיר הפתיחה והמחיר הנוכחי וכל מידע בדף הפריט), רכישה שבוצעה באתר וכל שימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד.

9.5. מוסכם על המשתמש שלא תישמע כל טענה שלו בקשר עם האתר, תוכן האתר, תוכן המשתמש ו/או השירותים בחלוף יותר מ-: (א) 3 חודשים מקרות האירוע בבסיס הטענה האמורה, או מועד קבלת השירות או השימוש בתוכן ו/או האתר; או (ב) חודשיים מסיום תנאי שימוש אלו בידי אחד מהצדדים, לפי המוקדם ביניהם. בכל מקרה ומבלי לפגוע מהאמור לעיל, המשתמש מאשר ומסכים שהאחריות המקסימלית של החברה כלפיו לכל נזק מכל סוג שהוא, תחת כל מערכת נסיבות, לא תעלה על 200 ₪.

9.6. החברה אינה מתחייבת ואינה יוצרת כל מצג באשר לכל פעולה של חברת הסליקה, חברת שירותי האשראי או של כל צד שלישי אחר הקשור בהעברת הכספים באתר, ובכלל זה חברות כרטיסי האשראי.

9.7. המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט סבירות, בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש המשתמש באתר, בתוכן האתר, השירותים, פרטי סלב, רכישת פריט סלב באתר, הגשת הצעה במכירת פומבית סלבס באתר, מחיר פתיחה, מחיר נוכחי, תוכן המשתמש, שימוש בפריט הסלב ו/או הפרת תנאי השימוש הכללים ו/או תנאי השימוש פלטפורמה – מכירה פומבית סלבס ו/או הפרת ההסכמים ו/או פגיעה והפרה של כל זכות, ובכלל זה מבלי להגביל, זכות יוצרים, זכות קניינית, פטנט, זכות מוסרית, סוד מסחרי, זכות לפרסום או זכות לפרטיות בידי המשתמש או על ידי מי מטעמו ו/או כל טענה ש פריט הסלב שהעלה המשתמש גרמה לנזק לצד שלישי.

10. קניין רוחני.

10.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן האתר ובכלל זה זכויות היוצרים בקשר לאתר ובקשר לתוכן האתר, והשירותים, לרבות נגזרת של מי מהם, הינם של החברה בלבד או שניתן לגביהם לחברה רישיון שימוש מידי צד, והשימוש בהם אסור ללא קבלת אישור מפורש מראש ובכתב מאת החברה.

10.2. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא בעל כל הזכויות בתוכן המשתמש (לרבות זכויות הקניין הרוחני בתוכן המשתמש), והמשתמש נותן לחברה רישיון לא בלעדי, בלתי חוזר, ללא הגבלת זמן, ניתן להעברה, ניתן להקצאה ברישיון משנה, כלל עולמי ופטור מתמלוגים, להשתמש, להעתיק, לשנות, לפרסם, להציג, להפיץ ו/או ליצור נגזרות בתוכן המשתמש ו/או בכל תוכן אחר שיעלה או יפרסם המשתמש באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית לשימוש בלתי מוגבל של תוכן המשתמש לכל צורך ועניין, לרבות שימוש מסחרי, בכל אמצעי, ללא מתן פיצוי למשתמש ו/או לכל צד שלישי אחר. המשתמש מצהיר ומסכים כי תוכן המשתמש אינו סודי או בעל מאפיינים סודיים.

10.3. אלא אם כן נאמר אחרת במפורש בהסכמים, המשתמש ו/או מי מטעמו אינם רשאים להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג, לפרסם או לעשות כל שימוש בכל זכויות הקניין הרוחני באתר ובכלל זה זכויות היוצרים בקשר לאתר או בחלקם, לצרכים מסחריים או פרטיים.

10.4. המשתמש מסכים כי על-ידי שיתוף תוכן המשתמש ברשתות החברתיות, המשתמש נותן לחברה רישיון לא בלעדי, ללא הגבלת זמן, ניתן להעברה, ניתן להקצאה ברישיון משנה, כלל עולמי ופטור מתמלוגים, להשתמש, להעתיק, לשנות, לפרסם, להציג, להפיץ ו/או ליצור נגזרות בתוכן המשתמש שהעלה המשתמש לרשתות החברתיות. במידה שהמשתמש אינו מעוניין בהצגת תוכן המשתמש ששותף על-ידו ברשתות החברתיות בידי החברה, על המשתמש לפנות לחברה ב-info@mineonline.co.il, והחברה תסיר את תוכן המשתמש האמור מהרשתות החברתיות.

11. אבטחת מידע.

החברה עושה מאמץ לאבטח את השימוש באתר, את התקשורת דרכו ואת המידע הנמסר לה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת האתר באופן מוחלט ואין היא מתחייבת שהאתר, השירותים, תוכן המשתמש ותוכן האתר יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בהם. לפיכך, מובהר בזאת כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשל שימוש באתר ו/או בתוכן האתר ו/או בתוכן המשתמש ו/או בשירותים, על-ידי המשתמש באתר או מי מטעמו.

12. הפרה נטענת של זכויות יוצרים באתר ובשירותים.

12.1. מדיניות החברה היא לכבד את הזכויות הלגיטימיות של בעלי זכויות יוצרים וקניין רוחני אחר. לצורך כך, החברה מינתה נציג (להלן: "נציג החברה") לקבלת הודעות בדבר הפרה נטענת של זכויות יוצרים באתר ובשירותים שלה, והיא אוכפת מדיניות המאפשרת להסיר תוכן מפר מהאתר ולמנוע או לחסום גישה של משתמש לאתר ולשירותים.

12.2. אם משתמש מאמין, כי העבודה של המשתמש הועתקה באופן המהווה הפרה של זכויות יוצרים, או כי זכויות הקניין הרוחני של המשתמש הופרו באופן אחר, על המשתמש להמציא לנציג החברה את המידע הבא:

12.2.1. חתימה אלקטרונית או פיזית של האדם המורשה לפעול מטעם הבעלים של זכויות היוצרים או זכות הקניין הרוחני האחרת.

12.2.2. תיאור של העבודה המוגנת בזכויות יוצרים או קניין רוחני אחר שלפי טענת המשתמש הופרו.

12.2.3. תיאור אודות המקום באתר ו/או בשירותים, בו נמצא החומר שלטענת המשתמש מהווה הפרה, עם די פרטים כך שתוכל החברה למצוא אותו באתר;

12.2.4. הכתובת, מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל של המשתמש;

12.2.5. הצהרה מהמשתמש, לפיה הוא מאמין בתום לב כי השימוש השנוי במחלוקת אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים או הקניין הרוחני, או מורשה לפעול מטעם בעל זכויות היוצרים או הקניין הרוחני, או החוק.

12.2.6. הצהרת המשתמש, הניתנת תחת אזהרה של עדות שקר, כי המידע הנ"ל בהודעת המשתמש הינו מדויק, וכי המשתמש בעל זכויות היוצרים או הקניין הרוחני או מורשה לפעול מטעם בעל זכויות היוצרים או הקניין הרוחני.

12.3. נציג החברה להודעת טענות בדבר הפרת זכויות היוצרים או קניין רוחני אחר, הינו גיא אקרמן, טלפון: 03-9660504, כתובת: מנחם יקואל 4 בת ים, דוא"ל: info@mineonline.co.il.

12.4. המשתמש מודע, כי אדם המטעה ביודעין ובאופן מהותי, כי חומר או פעילות מהווה הפרה, עשוי להיות כפוף לאחריות.

12.5. אם המשתמש המפר לכאורה, מאמין כי החומר שפרסם הוסר בטעות על-ידי החברה ו/או גישתו לאתר נחסמה בטעות, והמשתמש סבור כי יש לו את הזכות לפרסם את החומר, המשתמש רשאי לבחור לשלוח לחברה באמצעות נציג החברה הודעה שכנגד. על מנת שתהא אפקטיבית, על ההודעה שכנגד להימסר בכתב ולכלול בין היתר את הפרטים הבאים:

12.5.1. חתימה אלקטרונית או פיזית של המשתמש.

12.5.2. זיהוי החומר אשר הוסר, והמקום בו החומר הופיע לפני שהוסר.

12.5.3. הצהרה המשתמש, הניתנת תחת אזהרה של עדות שקר, כי המשתמש מאמין בתום לב, שהחומר הוסר כתוצאה מטעות או זיהוי מוטעה של החומר שיש להסירו.

12.5.4. שם, כתובת ומספר טלפון של המשתמש, וכן הצהרה לפיה המשתמש מסכים לסמכות השיפוט של בית המשפט, לו הסמכות בתל אביב, ישראל.

12.6. המשתמש המפר לכאורה מודע כי משתמש המטעה ביודעין ובאופן מהותי, כי חומר או פעילות הוסרו מפאת טעות או זיהוי מוטעה, עשוי להיות כפוף לאחריות.

13. סיום תנאי השימוש.

13.1. החברה תהיה רשאית לסיים את ההסכמים בכל עת ובאופן מידי, עם ומבלי סיבה, באמצעות הודעה בכתב למשתמש.

13.2. אם יפר המשתמש את תוכנם או רוחם של תנאי השימוש וההסכמים, או יגרום בכל צורה אחרת לסיכון או חשיפה אפשרית של החברה או של כל משתמש אחר לתביעה משפטית, או אם החברה לא הצליחה לאמת את המידע שמסר המשתמש לחברה, החברה תהיה רשאית להפסיק להעניק למשתמש גישה לאתר ו/או לשירותים, כולם או חלקם, וזאת ללא כל מחויבות של החברה להודיע לך על כך. ביטלה החברה את גישת המשתמש לאתר ו/או השירותים, המשתמש לא יהיה עוד רשאי להשתמש באתר ו/או בשירותים, בין היתר על-ידי חשבון משתמש אחר.

13.3. במקרה של מחיקת חשבון משתמש, החברה שומרת על זכותה לשלם את תמחור החברה לסלב ו/או להחזיר למשתמש את מחיר פריט הסלב, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

13.4. סעיפים 3, 4, 6-10, 13, 14 לתנאי השימוש ימשיכו לחול על הצדדים, גם לאחר תום תוקפו של תנאי השימוש.

14. שונות.

14.1. שינויים בתנאי השימוש וההסכמים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו וההסכמים בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת. כל שינוי כאמור יכנס לתוקף מיד עם עדכון תנאי השימוש וההסכמים (או החלק הרלוונטי לאותו שירות או תוכן). לפי-כך, החברה ממליצה למשתמש לעיין בתנאי השימוש וההסכמים מעת לעת. שימוש המשתמש באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתו לשינויים אלו. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינויים, הוא מתבקש להימנע מהמשך שימוש באתר.

14.2. תחום שיפוט. על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי.

14.3. פרשנות. אם תנאי מתנאי השימוש וההסכמים ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש וההסכמים ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש וההסכמים הנותרים. במקרה שכזה, יקוים התנאי האמור לפי הפרשנות המרחיבה ביותר המותרת לפי דין, וככל שלא ניתן לפרש את התנאי כאמור ולקיימו, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר כמחליף את התנאי שנמחק או הוסר.תנאי השימוש וההסכמים מהווים את ההסכם המלא בין המשתמש לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכן האתר.

14.4. כותרות הפרקים בתנאי השימוש וההסכמים מובאים לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות ההסכמים ותנאי השימוש.

14.5. משתמש יהיה מנוע מלהמחות את התחייבויותיו וזכיותיו על-פי תנאי השימוש וההסכמים, למעט בהסכמה מפורשת בכתב של החברה. החברה רשאית להמחות את התחייבויותיה וזכויותיה על-פי תנאי השימוש וההסכמים, ללא קבלת הסכמת המשתמש.

14.6. ההסכמים ושימוש המשתמש באתר לא יפורשו כיוצרים שותפות, יחסי שליחות או מיזם משותף בין המשתמש לחברה, אלא אם כן נאמר אחרת במפורש בהסכמים.

14.7. במקרה של סתירה בין ההסכמים לכל הסכם אחר, תניות ההסכמים יגברו.

14.8. האתר ו/או השירותים המוצעים באתר אינם מהווים מכרז ואינם כפופים לחוק חובת מכרזים, תשנ"ב-1992.

14.9. המשתמש מסכים לשימוש ב: (א) אמצעים אלקטרוניים לחתימה על ההסכמים; (ב) אמצעים אלקטרוניים למשלוח הודעות בהתאם להסכמים; ו-(ג) שמירת המידע והנתונים אודות המשתמש במאגר המידע (כהגדתו במדיניות הפרטיות).

14.10. כל הודעה של מי מהצדדים תשלח אל הצד השני: (א) על-ידי החברה באמצעות הודעת דוא"ל לחשבון הדוא"ל שמסר המשתמש או על-ידי פרסום באתר; או (ב) על-ידי המשתמש באמצעות הודעת דוא"ל ל-info@mineonline.co.il, כפי שתעודכן מעת לעת בידי החברה. הודעה דוא"ל האלקטרונית תחשב כנמסרה לצד הנמען ביום שליחתה.

יצירת קשר. בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו באמצעות טופס יצירת קשר, בדואל info@mineonline.co.il , בטלפון 03-9660504 או בכתובתנו מנחם יקואל 4, בת ים. אתם מוזמנים לפנות אלינו במיוחד אם אתה מוצאים עצמכם נפגע בכל דרך שהיא מהאתר, תכון האתר או השירותים.